Mengdeberegning - Jatak
jatak logo

Mengdeberegning

Mengdeberegning  blir utført på boliger, med grunnlag i kundens tegninger og byggebeskrivelse.
Mengdeberegningen  resulterer i en materialliste som inneholder alle byggevarer som bygningen vil inneholde i henhold til forutsetninger som medfølger beregningen. Det vil også fremkomme et timeestimat for montering av byggevarene som er tatt med i beregningen. 


Tjenestens innhold

Ut av mengdeberegningen vil en kunne få en oversikt over hvilken type materialer og mengden av materialer som vil gå med, hvilken bygningsdel disse er tenkt brukt og hvor mange timer det vil gå med for å montere disse materialene. Mengder framkommer utfra et nettobehov inkludert et erfaringsmessig svinn på den enkelte vare. Timeestimatet framkommer utfra en erfaringsmessig monteringstid for den enkelte vare uten å ta hensyn til ekstra bearbeiding eller kompleksitet. Rigg og drift er ikke tatt med i timeestimatet.


Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger og byggebeskrivelse. I tillegg romskjema, vindusskjema og byggedetaljer dersom dette foreligger.


Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få tilsendt en materialliste som viser hvilke varer som vil gå med til bygget. Materiallisten vil bli vedlagt en anbudsliste som viser i hvilken bygningsdel de enkelte varene er tenkt brukt og et timeestimat som viser monteringstid for hver enkel bygningsdel inkludert summen av disse.


Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert  etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.

 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Mengdeberegning

Bestilling går til
Jæren Treteknikk AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning