Brannprosjekteringer - Jatak
Jatak_logo

Brannprosjekteringer

Tjenesten består av en prosjekteringsrapport (Brannteknisk konsept)  som beskriver bygningens konsept for sikkerhet ved brann. 
Rapporten dokumenterer hvilke krav hovedutformingen av bygningen må tilfredsstille for å ivareta funksjonskravene i plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift.  Det blir fastsatt ytelseskrav til passive og aktive brannverntiltak, bygningsutforming, konstruksjoner og installasjoner. Det vil si at det blir definert årsaken til brannkravet, hvilke brannkrav som gjelder for hvilke konstruksjoner og produkter og hvilke krav som stilles til rømning, redning og brannslukking.
Disse retningslinjene skal ivaretas med hensyn til detaljprosjektering og utførelse.
I tillegg til rapporten blir det også henvist til preaksepterte løsninger som kan brukes for å tilfredsstille kravene. Jatak kan erklære prosjekteringsansvar for tjenesten.
 

Tjenestens innhold:

Rapporten beskriver de branntekniske løsninger på ytelsesnivå som må ivaretas i den videre detaljprosjekteringen av bygget. Det vil si at rapporten beskriver hvor i bygningen det stilles brannkrav, til hvilke bygningsdeler det stilles brannkrav og hvilke brannkrav som må tilfredsstilles. Rapporten beskriver også hvilke krav som stilles til rømning og hvilke krav som stilles til røykvarsler og brannslukking og hvordan dette kan løses. Som vedlegg til rapporten følger tegninger som viser hvor i bygningen det er brannkrav og rømningsveier for bygningen.

 
Krav til underlag (fra kunde):

Utfylt bestillingsskjema, 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger,
situasjonskart som viser avstander til nabogrense og bygning på naboeiendom og reguleringsplan for området.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Kunde vil få tilsendt brannkonsept med tegningsvedlegg i tillegg til henvisning til preaksepterte løsninger og eventuelt søknad om ansvarsrett for prosjekteringen.

 
Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert iht medgått tid, ev iht på forhånd gitt pristilbud.
 

Grensesnitt:

Jatak utfører brannprosjektering kun på enkle bygninger i tiltaksklasse 1. Det være seg boliger og/eller garasjer med avstand til nabogrense eller avstand til bolig på naboeiendom der det stilles brannkrav, eneboliger med sekundærleilighet, to- og flermannsboliger, boliger i kjede og boliger i rekke.
Jatak tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Brannprosjekteringer

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning