Byggesøknad - Jatak
Jatak_logo

Byggesøknad

Byggesøknad er en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt å utføre visse andre typer tiltak. Betegnelsen byggesøknad brukes på blant annet «Søknad om tillatelse til tiltak» og «Søknad om tiltak uten ansvarsrett».
Med tiltak menes oppføring, rivning, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.


Tjenestens innhold:

Søknad om tillatelse til tiltak:
Søknad som sendes kommunen for å foreta arbeider og tiltak. Dette kan være oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg og vesentlig endring eller reparasjon av forannevnte i tillegg til fasadeendring. Det kan også være bruksendring og våtrom.
Søker blir engasjert av tiltakshaver, og må være en profesjonell aktør som skal kunne erklære ansvar for tiltaket.
Byggesøknaden er også en søknad om lokal ansvarsrett i det enkelte tiltaket for de som skal være ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende.
Jatak AS utfører denne tjenesten med bistand til å fylle ut søknadspapirer når kunde selv står som ansvarlig søker.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett:
Søknad som sendes kommunen for å foreta arbeid og tiltak av mindre størrelse. Dette kan være mindre tiltak på bebygd eiendom og alminnelige driftsbygninger i landbruket.
Tiltakshaver er selv søker og forplikter seg til å gjennomføre tiltaket i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det krever en del faglig innsikt å fylle ut søknadsskjema. De fleste tiltakshavere vil derfor trenge fagkyndig bistand for å få søknaden riktig.
Jatak AS bistår kunde med å fylle ut søknadspapirer.


Krav til underlag (fra kunde):

Utfylt bestillingsskjema, arealplan/reguleringsplan (og ev. bebyggelsesplan) byggesøknadstegninger, situasjonskart, oversikt over de som skal ha ansvar i prosjektet, eventuell kopi av dispensasjonssøknad og andre opplysninger som kan være aktuelle for saken.


Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Ansvarlig søker: Gjennomføring av byggesøknadsprosessen fra bestilling til ferdigattest. Deriblant utfylling av søknadspapirer, oppfølging av gjennomføringsplan og kontakt med kommune.
Bistand: Utfylling av søknadspapirer og rådgivning i forbindelse med søknadsprosessen.


Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold gjeldende prisliste. Det blir i løpet av saksbehandlingstiden sendt a konto-faktura.


Grensesnitt:

Jatak tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.
 
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Byggesøknad

Bestilling går til
Jatak AS

Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energiberegning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning