Energiberegning - Jatak
Jatak_logo

Energiberegning

I «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK10), kapittel 14 - Energi, stilles det krav til at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det fremmer lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning.
Bygninger skal være så energieffektive at de enten tilfredsstiller de krav som er angitt i «Energitiltak» eller kravene til «Samlet netto energibehov» (rammekrav). Det vil si at det stilles definerte krav til konstruksjoner, installasjoner og energiforsyning. For å kunne dokumentere at forskriftskravet er oppfylt må det utføres en energiberegning. Jatak kan stå som ansvarlig prosjekterende for tjenesten.
 

Tjenestens innhold:

Ut fra energiberegningen vil en kunne få en oversikt over forutsetninger som skal til for å tilfredsstille forskriftskravet, fra klimaskallet (hvordan hver enkel konstruksjonsdel må være bygget opp), u-verdi dører og vinduer, kuldebro-verdi, lekkasjetall, krav til ventilasjonsanlegget og hvilken energiforsyning som må til.
I tillegg kan en utføre års- vinter- og sommersimuleringer og romtemperatursimuleringer.

 
Krav til underlag (fra kunde):

Utfylt bestillingsskjema og 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger og situasjonskart.
Fasadetegninger må være påført himmelretning.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde):

Kunde vil få tilsendt sammendrag av forutsetninger som er lagt til grunn i beregningen og rapporter i pdf-format som dokumenterer beregningen.
 

Hvordan faktureres tjenesten:

Tjenesten blir fakturert med fast pris eller etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
 

Grensesnitt:

Jatak utfører energiberegninger på nye boliger, tilbygg/påbygg eksisterende boliger og barnehager.
Jatak tar på seg oppdrag 1. -der kunde selv definerer kriterier som skal legges til grunn i energiberegningen med eventuelle justeringer fra Jatak eller 2. -der Jatak definerer kriterier som skal til for å tilfredsstille forskriftskravet.
Jatak tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.
 

Bestill tjenesten


Tjeneste navn:
Energiberegning

Velg bedrift
Firmanavn
Kontaktperson
Adresse

Postnummer

Sted

Telefon

Epost

Byggeadresse
Legg ved fil
Beskrivelse av ønsket forespørsel/bestilling
Bestill tjenesten
Kontakt oss

Tekniske tjenester

Teknisk rådgivning

Byggesøknad

Byggesøknadstegninger

Arbeidstegninger

Mengdeberegning

Energirådgivning

Energimerking

Statiske beregninger

Brannprosjekteringer

Lydprosjektering

Søknad sentral godkjenning